Статут СМ Глеваха-4

spilka

«Затверджено»

Зборами уповноважених членів
садівничого масиву «Глеваха 4»

від «17» травня  2014 р.
Протокол № 2

С Т А Т У Т

С а д і в н и ч о г о   м а с и в у   «Г л е в а х а  4»

 Ідентифікаційний код 23567368

(нова редакція)

 

Київська область  –  2014 р.


Цей Статут визначає порядок організації, діяльності, реорганізації та припинення діяльності Садівничого масиву «Глеваха-4», зареєстрованого 21 серпня 1990 року відповідно до законодавства України та перереєстрованого у встановленому порядку Васильківською районною державною адміністрацією Київської області, номер запису в ЄДР  1 333 120 0000 001457, далі в тексті цього Статуту іменується – «Масив».

Цим Статутом регламентуються також відносини Масиву із членами Масиву, визначається правоздатність і дієздатність Масиву та повноваження органів, створених в Масиві.

 1. Загальні положення

 

1.1. Масив, створений на базі п’ятнадцяти підприємств та організацій, яким у встановленому порядку відведені земельні ділянки загальною площею 64,4 га в  безстрокове користування згідно з рішенням  Київської обласної Ради народних депутатів від 20.10.1987р. №294, розташований на землях Глевахівської селищної ради Васильківського району Київської області  і являє собою добровільне об’єднання створених садівницьких товариств: «Автомобіліст», «Бджілка», «Битовик», «Заря», «Рибник», «Нива», «Феофанія», «Біохімік», «Весна», «Здоров’я», «Каштан», «Фенікс», членів зазначених садівницьких товариств та інших осіб, які мають земельні ділянки в межах існуючого плану території садівничого масиву.

1.2. Масив діє на підставі Конституції України, Земельного кодексу України, інших законів України та цього Статуту, далі – Статут.

1.3.   Статут Масиву затверджується  Зборами уповноважених членів Масиву, делегованих садівницькими товариствами Масиву, далі – «Збори»,  які  обираються  садівницькими товариствами за квотою, встановленою із розрахунку по 4 (чотири) представники від кожного садівницького товариства.

1.4. Масив створений на невизначений строк, є неприбутковою організацією, основна мета та статутна діяльність якого не має на меті одержання прибутків, діє на основі самостійності, самоуправління і самофінансування.

1.5. Масив є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, може бути позивачем та відповідачем в суді загальної юрисдикції, господарському, адміністративному або третейському суді. Масив має право мати емблему та інші елементи індивідуалізації.

1.6. Місцезнаходження Ради Масиву: 08630, Київська область, Васильківський район, смт  Глеваха, вулиця Озерна, 1-А.

1.7. Свою господарську діяльність Масив здійснює за рахунок вступних, членських, цільових та благодійних внесків, а також  майна та коштів, передбачених цим Статутом та законодавством України.

1.8. Масив відповідає за своїми зобов’язаннями належним йому майном. Масив не відповідає по зобов’язаннях своїх членів, а його члени не відповідають по зобов’язаннях Масиву.

1.9. Масив є цілісним  інфраструктурним комплексом в межах існуючого плану землекористування території зі змінами відповідно до чинного земельного законодавства,  що включає території наступних вулиць:

— Залізнична № 1, № 2 – 26;

— Дачна  1 №1 — 11, №2 – 28;

— Дачна  2 №1 — 39, №2 – 46;

— Дачна  3 №1 — 49, №2 – 50;

— Дачна  4 №1 — 49, №2 – 52;

— Дачна  5 №1 — 55, №2 – 56;

— Дачна  6 №1 — 79, №2 – 78;

— Дачна  7 №1 — 77, №2 – 78;

— Дачна  8 №1 — 77, №2 – 76;

— Дачна  9 №1 — 79, №2 – 82;

— Дачна 10 №1 — 83, №2 – 86;

— Дачна 11 №1 — 87, №2 – 90;

— Дачна 12 №1 — 77, №2 – 78;

— Дачна 13 №1 — 79, №2 – 70;

— Озерна №1 -73, №2 – 76;

— 1 Лінія №1- 75;

— 2 Лісова — від Залізничної до I Лінії;

— 3 Лісова — від Озерної до 1 Лінії;

— Центральна —  від вулиці Залізничної до вулиці 1 Лінія.

1.10. Визначення термінів:

— Садівничий масив – об’єднання садівничих товариств, членів садівничих товариств та інших фізичних осіб, які мають земельні ділянки в межах  існуючого плану Масиву;

— Земельна ділянка – земельна ділянка цільового призначення, для ведення  садівництва, вирощування сільськогосподарських культур, зведення будинків, господарських споруд, тощо, що надається громадянам України, іноземцям в постійне  землекористування або в оренду, а громадянам України може надаватися у приватну власність;

— Вступні внески – грошові чи інші майнові неповоротні внески, які зобов’язана сплатити фізична особа у разі вступу до садівничого Масиву, які використовуються на цілі, визначені п.п. 2.2.1 – 2.2.3 цього Статуту, вступний внесок у разі вибуття члена  садівничого масиву — не повертається;

— Членські внески – грошові неповоротні внески, які періодично сплачуються членом садівничого Масиву для забезпечення поточної діяльності СМ «Глеваха-4»;

— Цільові внески – неповоротні грошові, інші майнові та немайнові внески членів садівничого Масиву, що вносяться додатково для забезпечення статутної діяльності
СМ «Глеваха — 4». У випадку виникнення форс-мажорних обставин грошові внески зараховуються на взаємозалік інших платежів.

— Додаткові внески – неповоротні внески для покриття витрат на ліквідацію наслідків непередбачених випадків та стихійного лиха.

— Майно загального користування – спільна власність членів Масиву, передбачена для забезпечення їх потреб, в межах  території Масиву, що використовується для проходу, проїзду, водопостачання, електропостачання, газопостачання, охорони, організації відпочинку та інших потреб, до якої належать земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами та іншими об’єктами загального користування, яка примножена за рахунок капіталізації.

— Капіталізація – примноження власного капіталу Масиву шляхом перетворення частини коштів у додатковий капітал, а саме: нерухоме майно, обладнання, інженерні споруди,  тощо.

— Сервітут – речове право на користування чужим майном у певному обсязі.

— Робочий апарат Масиву наймані працівники.

— Балансоутримувач – Садівничий масив, юридична особа, яка утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для утримання майна, а також здійснює управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно закону.

 1. Предмет, цілі та завдання діяльності Масиву

2.1. Предметом діяльності Масиву є добровільне об’єднання членів Масиву з метою їхнього всебічного забезпечення та надання на базі створеного в Масиві майна комплексу послуг та благ в межах території, визначеної пунктом 1.9 цього Статуту, а також для організації управління та утримання інженерної інфраструктури об’єктів нерухомості.

2.2. Основними завданнями, на виконання яких спрямована діяльність Масиву, є:

2.2.1. Організація та безпосереднє вирішення загальних питань щодо благоустрою та належного утримання території Масиву, вивезення побутового сміття та відходів, безперебійного забезпечення електроенергією, будівництва, впорядкування та утримання  основних та допоміжних доріг, їх освітлення;

2.2.2. Реконструкція та модернізація існуючої інженерної та дорожньої інфраструктури, необхідної для нормального сезонного і постійного проживання членів Масиву та їхніх родин на території Масиву;

2.2.3. Здійснення благоустрою (утримання, обслуговування) загальної території Масиву, посадки дерев та чагарників, улаштування асфальтового та іншого дорожнього покриття тощо;

2.2.4. Узгодження та сприяння у вирішенні загальних питань щодо водозабезпечення, газо– та електропостачання тощо;

2.2.5. Утримання та збереження спільного майна Масиву;

2.2.6. Забезпечення реалізації та захисту прав і законних інтересів членів Масиву;

2.2.7. Вирішення інших питань, що виникають в процесі життєдіяльності  Масиву.

 

 1. Членство у Масиві.

Права і обов’язки членів садівничого масиву «Глеваха-4»

 

3.1. Членство в Масиві є добровільним. Прийняття до членів Масиву здійснюється його Радою з наступним затвердженням Зборами.

3.2. Членами Масиву можуть бути садівницькі товариства та фізичні особи — громадяни України, іноземці — які досягли 18-річного віку і виявили бажання брати участь у його діяльності та додержуватися вимог статуту, мають (отримали) у землекористуванні  чи у власності земельну ділянку в цьому Масиві.

3.3. Вступ до Масиву здійснюється на підставі письмової заяви, котра реєструється в «Журналі реєстрації заяв». Особа, яка подала заяву про вступ до Масиву, вносить відповідний вступний грошовий внесок у розмірі, визначеному Зборами.

Для вступу до Масиву голова відповідного садівницького товариства подає голові Ради Масиву витяг з протоколу зборів свого товариства про рішення щодо вступу до Масиву та копію відповідної письмової заяви бажаючого вступити.

3.4. Масив в своїх межах ідентифікує членів Масиву за номерами їхніх земельних ділянок з назвами вулиць Масиву.

3.5. Вступаючий набуває членства в Масиві після ухвалення рішення про його прийом та сплати ним вступного внеску (крім членів сім’ї вибувшого, який свого часу сплачував внесок).

3.6. При переоформленні ділянки у разі її відчуження по цивільно-правових договорах, де склався відповідний борг по сплаті вступного внеску — сплата боргу вирішується між обдарованим, або покупцем. Сплата боргу здійснюється за розміром внесків, діючих на момент виникнення боргу.

3.7. Голова Ради видає кожному члену Масиву в місячний строк з дня його прийняття членську книжку, в яку вносяться дані про належну йому земельну ділянку, сплату вступного внеску та інші необхідні відомості.

3.8. Розміри членських та цільових  внесків розраховує Рада Масиву з розрахунку планових затверджених кошторисів поточних витрат, що затверджуються Зборами.

При наявності заборгованості по вказаних внесках члена Масиву, борг сплачується спадкоємцями.

3.9. Внески сплачуються до каси Масиву, або на розрахунковий рахунок Масиву.

3.10. Член Масиву має право:

3.10.1. Брати участь в діяльності Масиву, обговоренні та прийнятті рішень з питань його діяльності через уповноважених на Збори, обраних по квоті, визначеною
п. 1.3., бути обраним до органів управління і контролю, критикувати, вносити пропозиції щодо покращення роботи органів управління Масивом та вимагати усунення недоліків. Бути присутнім на Зборах

3.10.2. Вести садівництво, самостійно господарювати на земельній ділянці з дотриманням санітарних, протипожежних, ветеринарних правил, при цьому не завдаючи шкоди сусіднім садовим ділянкам, територіям загального користування, і не порушуючи умов відпочинку інших членів Масиву.

3.10.3. Користуватись дорогами, електрозабезпеченням, іншими комунікаціями, засобами та послугами, створеними зусиллями Масиву.

3.10.4. Споруджувати нові та/або реконструювати наявні садові чи житлові будинки, господарські будівлі та споруди у межах своїх земельних ділянок, відповідно до вимог Державних Будівельних Норм та Правил в Україні.

3.10.5. За погодженням з Радою Масиву та правління відповідного садівницького товариства, прокладати до своїх земельних ділянок та розташованих на них будівель і споруд, нові електромережі, трубопроводи  газу, води тощо.

3.10.6. Перейти в межах Масиву з одного садівницького товариства в інше за умови, якщо ці садівницькі товариства межують між собою. Вийти із членів садівницького товариства та вступити безпосередньо до членів Масиву.

3.10.7. Добровільно за письмовою заявою вийти із складу Масиву з подальшим   правом  користування послугами та майном Масиву  на умовах  обов’язкового укладання відповідних договорів.

3.11. Члени Масиву, які є членами  відповідного садівницького товариства  та інші фізичні особи  зобов’язані:

3.11.1. Дотримуватись вимог законодавства України та Статуту, виконувати рішення  Зборів, Ради Масиву та вказівок голови Ради Масиву в межах його повноважень.

3.11.2. Своєчасно сплачувати в установленому порядку податок на землю та інші платежі, передбачені чинним законодавством, вступні, членські, цільові внески, плату за спожиту електроенергію в розмірах і термінах встановлених Радою Масиву та затверджених Зборами.

3.11.3. У разі об’єднання одним із членів садівницького товариства декількох садових ділянок усі платежі своєчасно сплачувати в установленому порядку з кожної ділянки початкового планування згідно з планом території Масиву.

3.11.4. Виконувати Правила внутрішнього розпорядку садівничого Масиву, не допускати дій, що порушують нормальні умови для відпочинку інших членів Масиву.

3.11.5. Утримувати в належному стані земельну ділянку та будівлі на ній, дороги та кювети,  що прилягають до ділянки.

3.11.6. Обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам та землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо) і не перешкоджають власникам та землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).

3.11.7. Власники та землекористувачі земельних ділянок мають право вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров’я людей, тварин, повітря, земельні ділянки та інше.

3.11.8. У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.

3.11.9. Дотримуватись правил та порядку використання електроенергії, нести повну відповідальність за технічний стан електричних мереж та контрольно-облікових і запобіжних пристроїв на своїх земельній ділянці та спорудах.

3.11.10. Дотримуватись чистоти на земельних ділянках та прилеглій до них території, не створювати смітники.

3.11.11. Дбайливо ставитися до майна загального користування Масиву та майна його членів.

3.11.12. У порядку, встановленому законодавством України, особисто відшкодовувати збитки, завдані Масиву.

3.11.13. Виконувати інші обов’язки, що випливають із Статуту, рішень зборів, Ради Масиву, розпоряджень (вказівок) голови Ради за умови, що вони не суперечать законодавству та/або нормативно-правовим актам України і Статуту.

3.12. До членів Масиву та членів садівницьких товариств, які порушують Статут можуть застосовуватись наступні заходи впливу:

3.12.1. Члени Масиву, які порушують вимоги Статуту та рішення Зборів, можуть бути виключені з Масиву за рішенням Ради Масиву з наступним затвердженням Зборами.

3.12.2. Члени Масиву, і як  наслідок члени садівницьких  товариств,  які  несвоєчасно  або  не  в повному  обсязі  сплачують  членські  та  цільові  внески,  не  своєчасно розраховуються  за  спожиту електроенергію, надані  побутові  послуги, за  рішенням  Ради Масиву з  попереднім  письмовим  повідомленням  з  відміткою  про   отримання не  менше  ніж за 10 (десять)  робочих  днів,  можуть  бути відключені  від   забезпечення відповідних  послуг. При  цьому  за боржником  залишається  право, на  протязі 5 (п‘яти)  робочих днів після отримання  повідомлення сплатити в  повному  обсязі  заборгованість, про що  мають  свідчити  відповідні ,  банківські виписки  чи касові  ордери  і не  бути  відключеним  від  послуг.

3.12.3. Члени Масиву та члени садівницьких товариств, інші громадяни, які самовільно підключились до електромережі, зняли пломбу з лічильника або пошкодили його (використовують не опломбований або з наявними, очевидними ушкодженнями лічильник) — відключаються за рішенням Ради від електромережі, відновлюють за свій рахунок пошкодження та сплачують додатково штраф у розмірі, затвердженому Зборами, але не більше ніж сума штрафу, котра встановлюється за відповідні порушення чинними нормативними актами та законодавством України.

3.12.4. У разі невиконання членом Масиву чи членом садівницького товариства вимог Статуту чи рішень Ради, в частинах що його стосуються, він попереджається Радою Масиву у письмовій формі про необхідність усунення порушень у встановлений Радою термін. В разі ігнорування виконання припису, Рада має право прийняти рішення про відключення ділянки від електромережі до усунення порушень у вказаний Радою термін.

3.12.5. В разі грубого або систематичного (більше двох разів) порушення умов Статуту, рішення Зборів член Масиву, або член садівницького товариства може бути позбавлений права користування майном загального користування Масиву в тому числі електричними мережами до усунення порушень, та сплати збитків, завданих Масиву.

3.12.6. Особі, примусово виключеній з членів Масиву, не повертаються вступні,  членські,  цільові внески, внесені на зведення будівель та споруд спільного користування, на водозабезпечення, енергозабезпечення, будівництво доріг, а її земельна ділянка відключається від електромережі Масиву.

3.12.7. Особа, яка приймається в члени Масиву замість вибувшої (виключеної) із членів Масиву зобов’язана внести Масиву вступний внесок (за виключенням випадків із спадкоємством, коли первинний власник сплатив внесок), а також погасити наявні борги вибувшої (виключеної) особи перед Масивом.

3.12.8. Виключення з членів Масиву землекористувача земельної ділянки, яка не знаходиться у його власності і не приватизована, веде до втрати ним права на земельну ділянку та підлягає передачі ділянки іншому користувачу за рішенням садівницького товариства, в межах якого знаходиться земельна ділянка.

3.12.9. Рішення про примусове виключення з членів Масиву приватного власника земельної ділянки не позбавляє його від обов’язку сплати Масиву поточних витрат на обслуговування доріг, вивезення побутових відходів, електромереж та іншого майна загального користування Масиву.

3.12.10. Суперечки у справах, що виникають з членських відносин Масиву, відносин між приватним власником земельної ділянки, який не є членом Масиву, та членами Масиву або Масивом, вирішуються Радою Масиву, у разі незгоди з рішенням Ради Масиву — в судовому порядку.

 

 1. Права та обов’язки садівницьких товариств Масиву

 

4.1. Садівницькі товариства мають право:

4.1.1. З метою оптимізації та зменшення витрат на утримання органів управління садівницьких товариств, збереження цілісної організаційної та територіальної структури садівницькі товариства делегують свої окремі повноваження та права Раді садівничого масиву «Глеваха-4».

4.1.2. Обирати уповноважених для участі в Зборах  у порядку, визначеному пунктом 1.3 цього Статуту.

4.1.3. Представляти відповідне садівницьке товариство в Раді Масиву через обраного товариством голову або уповноважену особу.

4.1.4. Виносити на розгляд Зборів Масиву пропозиції, пов‘язані з його діяльністю.

4.1.5. Отримувати інформацію з питань діяльності Масиву через голову (уповноваженого) товариства в Раді  Масиву.

4.1.6. Вносити пропозиції щодо використання земельних ділянок в межах садівницьких товариств та прийняття в члени і виключення з членів товариств, благоустрою території.

4.2. Садівницькі товариства зобов‘язані:

4.2.1. Діяти відповідно до вимог Статуту.

4.2.2. Виконувати рішення Зборів, Ради Масиву.

4.2.3. Організовувати та контролювати своєчасну сплату садоводами — членами відповідних садівницьких товариств обов’язкових внесків та платежів в розмірах, затверджених Зборами на загальні потреби .

4.2.4. Розглядати скарги та пропозиції садоводів в межах товариства та при необхідності виносити їх на розгляд Ради Масиву.

4.2.5. Надати протокол  зборів товариства, згідно Статуту про обрання члена Ради Масиву та уповноважених на  Збори .

4.2.6. Інформувати  Раду Масиву, щодо неналежного стану утримання вулиць і стану зелених насаджень під мережами електропередач в межах садівницьких товариств та з інших питань діяльності товариств.

 

 1. Власність Масиву та його членів

 

5.1. Для здійснення своєї діяльності Масив набуває та використовує майно загального користування, фінансові та інші ресурси.

5.2. Джерелами формування майна Масиву є:

— разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів;

— кошти, які надходять Масиву у вигляді пасивних доходів ;

— дотації або субсидії, отримані з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін;

— передане  Масиву  майно засновниками,  членами  (учасниками) або державою;

— пожертви громадян, підприємств, установ та організацій;

— майно, придбане  за рахунок  власних коштів  чи  на  інших підставах, не заборонених законом.

5.3. Масив є балансоутримувачем землі ( під існуючими забудовами, спорудами, опорами електропередач), будівель, споруд, електромереж, машин та устаткування загального користування, грошових та майнових внесків його членів, а також іншого майна загального користування придбаного на підставах не заборонених законом.

5.4. Масив не має прав на майно його членів, у тому числі на належні їм земельні ділянки, нерухоме та інше майно членів садівничого Масиву, яке було ними придбане, побудоване чи набуте іншим чином. Володіння, користування та розпорядження майном загального користування Масиву здійснюють органи управління Масиву відповідно до їх компетенції, визначеної цим Статутом.

5.5. Надання майна загального користування  Масиву в позику чи безоплатну оренду, в заставу забороняється.

5.6. Доходи або майно загального користування  Масиву не підлягають розподілу між їх засновниками, учасниками, або членами та не можуть використовуватись для вигоди будь якого учасника, засновника або члена Масиву, його посадових осіб, крім оплати праці та відрахувань на соціальні заходи.

 

 1. Управління Масивом

 

6.1. Вищим органом упраління Масиву є Збори уповноважених членів садівницьких товариств  Масиву.

6.2. Збори  уповноважених членів Масиву:

6.2.1. Правомочні  вирішувати питання, якщо на Зборах присутні не менше 2/3 від визначеної квоти членів садівницьких товариств масиву згідно п. 1.3 даного Статуту уповноважених членів садівничого Масиву.

6.2.2. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Кожний уповноважений член товариства Масиву  має один голос, і це право не може бути передано іншій особі.

6.2.3. Приймають Статут  Масиву, вносять до нього зміни та доповнення;

6.2.4. Обирають ревізійну комісію не менше 3 осіб строком на 5 років.

6.2.5. Вирішують питання реорганізації чи припинення діяльності Масиву. Заслуховують звіт про роботу Ради чи окремих її членів, виконання бюджетних та цільових програм (заходів) тощо.

6.2.6. Затверджують розміри вступних, членських, цільових та інших внесків.

6.2.7. Розпоряджається майном Масиву.

6.3. Збори Масиву можуть скликаються 1 раз на рік, але не рідше ніж один раз на 5 років, позачергові Збори — на вимогу не менше 1/2 членів Масиву або на вимогу Ради Масиву. Не менше ніж за 21 день до дати проведення Зборів вивішується оголошення про їх скликання на дошках об’яв Масиву. Місце проведення –  приміщення Ради Масиву або місце, додатково вказане в оголошенні.

6.4. Протокол Зборів  підписується обраними головою та секретарем Зборів.

6.5. Уповноважені представники членів Масиву обираються членами садівницьких товариств Масиву по квоті, визначеній пунктом 1.3 цього Статуту.

6.6. В разі неподання садівницьким товариством протоколу про обрання  члена Ради Масиву та уповноважених на загальні Збори Масиву згідно пункту 4.2.5 даного Статуту, повноваження продовжуються раніше обраними членами садівницького товариства.

 

 1. Рада Масиву

 

7.1. Рада Масиву складається з голів садівницьких товариств або уповноваженої від садівницького товариства  особи, який є його членом.

7.2. Всі члени Ради  Масиву є рівними у правах і при голосуванні кожен член Ради має один голос.

7.3. Затверджує штатний розклад Ради Масиву.

7.4. Подає на затвердження Зборів уповноважених річні звіти, розміри вступних, членських та інших внесків.

7.5. Скликає Збори уповноважених.

7.6. Створює і ліквідовує тимчасові комісії для вирішення поточних питань.

7.7. Розробляє та затверджує Правила внутрішнього розпорядку, подає на затвердження Зборів уповноважених Порядок  користування електроенергією та майном Масиву.

7.8. Обирає та звільняє Голову Ради Масиву.

7.9. Вирішує питання про прийняття в члени Масиву, виключення з нього, а також питання, що пов’язані з виходом із Масиву з наступним затвердженням на Зборах.

7.10. Розпоряджається коштами Масиву в межах кошторису, в разі форс-мажорних обставин перерозподіляє кошти між статтями кошторису.

Затверджує штатний розклад працівників апарату та фонд оплати праці штатних працівників.

7.11. В разі потреби приймає рішення щодо проведення незалежної аудиторської перевірки діяльності робочого апарату Масиву і Голови Ради Масиву.

7.12. Приймає рішення щодо будівництва та ремонту будівель і споруд загального користування, інфраструктури енерго- та водопостачання, доріг, благоустрою вулиць, тощо з обґрунтуванням витрат визначених відповідним кошторисом.

7.13. Здійснює контроль за дотриманням членами Масиву Статуту в межах чинного законодавства, рішень Зборів.

7.14.  Приймає рішення щодо застосування санкцій до членів Масиву у разі невиконання ними вимог Статуту,  рішень Зборів, Ради Масиву.

7.15. Здійснює контроль за своєчасною сплатою членами Масиву встановлених внесків і платежів.

7.16. Розглядає заяви на переоформлення питань власності та/або оренди земельних ділянок, скарги членів Масиву та інші питання.

7.17. Виносить питання на розгляд Зборів.

7.18. Рада Масиву правомочна приймати рішення, якщо на її засіданнях присутні не менше 2/3 членів Ради.

7.19. Приймає рішення простою більшістю голосів.

7.20. Видає дозвіл на підключення до електро, газових мереж Масиву членам Масиву, а також юридичним та фізичним особам в межах Масиву.

7.21. Порушує питання про виключення з членів Масиву осіб, які порушують Статут, рішення Зборів та Ради Масиву з наступним розглядом (затвердженням) Зборами.

7.22. Рада проводить засідання по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз в квартал.

7.23. Засідання Ради можуть фіксуватись технічними засобами. 

 

 1. Голова Ради Масиву

 

8.1. Голова Ради обирається та звільняється Радою Масиву із числа членів Ради строком на 5 років. На період до обрання Голови Ради обов’язки покладаються на тимчасово виконуючого обов’язки Голови Ради.  В разі не обрання Голови  Ради із числа членів ради питання про обрання Голови Ради  вирішується Зборами

8.2. Голова Ради є керівником робочого апарату Масиву.

8.3. Голова Ради повністю підконтрольний Раді Масиву та підзвітний Зборам уповноважених.

8.4. Голова Ради здійснює поточне керівництво діяльністю Масиву, забезпечує виконання рішень Зборів і Ради Масиву, має право першого підпису на фінансових документах, приймає та звільняє найманих працівників, санкціонує внески та витрати, може одноосібно приймати розпорядження з поточних питань діяльності Масиву, без довіреності представляє Масив в суді та інших установах, організаціях. Від імені Масиву укладає правочинні угоди з юридичними та фізичними особами, несе відповідальність за укладені договори та прийняті одноосібні розпорядження, розглядає зауваження, заяви і скарги членів і працівників Масиву та вживає необхідні заходи в межах своїх повноважень.

8.5. Організовує діяльність з раціонального використання і збереження майна загального користування та коштів Масиву.

8.6. Несе відповідальність за збереження установчих і інших документів, майна, коштів Масиву та за оформлення нових документів, необхідних для життєдіяльності Масиву.

8.7. Організовує охорону майна загального користування Масиву.

8.8. Організовує роботу з будівництва, ремонту та утриманню будівель, споруд і мереж загального користування, інфраструктури, енерго- та водопостачання, доріг, благоустрою вулиць.

8.9. Голова Ради повинен мати досвід роботи на керівних посадах в трудових колективах і не мати судимості.

8.10.Здійснює поточне керівництво господарською діяльністю Масиву через робочий апарат працівників.

8.11. Розробляє та вносить на затвердження Ради Масиву штатний розклад працівників Масиву з посадовими інструкціями.

8.12. Здійснює практичне втілення рішень Ради Масиву та Зборів уповноважених.

8.13. Розробляє та вносить на затвердження Ради Масиву проекти Порядку користування колективним майном Масиву, Правил внутрішнього розпорядку та Порядку використання електричної енергії.

 

 1. Ревізійна комісія Масиву

 

9.1. Ревізійна комісія Масиву є органом, що контролює і ревізує фінансово-господарську діяльність Ради Масиву, Голови Ради, робочий апарат працівників і доповідає Зборам про результати проведених ревізій.

9.2. Обирається Зборами уповноважених, строком на 5 років в кількості не менше 3 осіб.

9.3. Обирає із свого складу голову ревізійної комісії і секретаря, підтримує внутрішню   дисципліну документообігу, для перевірок оформляє відповідні постанови.

9.4. Здійснює контроль за дотриманням членами Ради, головою Ради Статуту Масиву.

9.5. Члени ревізійної комісії обираються тільки з членів Масиву не можуть бути членами апарату Масиву та членами Ради Масиву.

 

 1. Припинення діяльності Масиву

10.1. Припинення діяльності Масиву здійснюється:

– за рішенням Зборів Садівничого Масиву, шляхом саморозпуску або шляхом приєднання до іншого об’єднання такого самого статусу, рішення повинно прийматися  3/4  голосів уповноважених членів Садівничого Масиву.

– за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Масиву.

10.2. Припинення діяльності Масиву здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про його припинення. Цим же органом визначається порядок діяльності комісії. З дня призначення комісії до неї переходять повноваження з управління Масивом.

10.3. Комісія, згідно з чинним законодавством, зобов’язана провести роботу, пов’язану із стягненням дебіторської заборгованості Масиву і виявленням претензій кредиторів (з повідомленням останніх про припинення діяльності Масиву), встановити порядок і строки проведення припинення, а також строк для заяв претензій кредиторами, який не може бути меншим ніж за два місяці з дня публікації інформації про припинення діяльності Масиву в місцевих ЗМІ.

10.4. Майно Масиву, що залишилося після задоволення вимог кредиторів Масиву, здійснення виплат членам Масиву, оплати праці працівників, розподіляється між членами Масиву у порядку, визначеному зборами уповноважених Масиву.

10.5. Комісія проводить припинення діяльності Масиву, у порядку встановленому законодавством України.

 1. Заключні положення

11.1. Суперечки та розбіжності у справах, що виникають між членами Масиву вирішуються Радою чи зборами уповноважених Масиву у порядку, визначеному Радою Масиву, а у разі незгоди з рішенням зборів уповноважених та у випадках передбачених законодавством України – судом.

11.2. У випадках, якщо яке-небудь питання не врегульоване цим Статутом, для регулювання діяльності Масиву додатково будуть застосовані положення згідно з чинним законодавством та нормативно-правовими актами України.

11.3. Найменування розділів в Статуті надається виключно для зручності користування його текстом, а в іншій якості (наприклад, для тлумачення) не повинні братися до уваги за виключенням пункту 1.10 цього Статуту.

11.4. Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється за рішенням зборів Масиву, прийнятих згідно з положенням цього Статуту. Всі зміни та доповнення до цього Статуту складаються у письмовій формі та підлягають державній реєстрації згідно із законодавством України.

11.5. Цей Статут складено у двох оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу.

 

Поділитися в соц. мережах:

Авторизация

Войти с помощью социальной сети: 

Регистрация

Войти с помощью социальной сети: 

Генерация пароля

Яндекс.Метрика